Loengud ja seminarid

Kõik loengud ja seminarid on ette kantavad eesti või inglise keeles kohapeal või veebis või hübriidis. Sisu on võimalik teatud määral kohandada vastavalt teenuse tellija soovidele. Hind kokkuleppel ja tasutav arvega. Huvi korral kirjutada info@sensoornetasakaal.ee

All talks and seminars can be presented in Estonian or English live or via chosen online platform or hybrid. According to the clients’ wishes, it is possible to adapt the content to a reasonable degree. Price according to agreement and paid via invoice. Short descriptions about the talks and seminars follow the Estonian language information. To enquire more, please contact info@sensoornetasakaal.ee

Tegevuslik tasakaal

Kestus: 60-90 minutit

Täiskasvanutele mõeldud loeng, mille fookuseks on tegevuslik tasakaal ehk (lihtsustatult) enda tervist ja heaolu toetav rutiin. Tegevusliku tasakaalu puudumise tõttu võib inimene kogeda ärevust, kurnatust ja rahulolematust töö- ja/või eraelus. See on üks modernse elu suurimad väljakutseid.

Loeng katab järgmised teemad:

 • Mis on tegevuslik tasakaal ja mis viitab selle tasakaalu puudumisele?
 • Miks on tegevuslik tasakaal tähtis?
 • Kuidas tegevuslikku tasakaalu saavutada ja hoida?
 • Praktilised nõuanded enda tegevusliku tasakaalu hindamiseks ja muudatuste ellu viimiseks.

90minutilise loengu puhul lisanduvad praktilised loengu käigus läbi viidavad harjutused osalejatele.

Neuromitmekesisus töö keskkonnas

Kestus: 60 minutit

Ettevõtetele mõeldud loeng, mille eesmärk on parendada teadlikkust neuromitmekesisusest ja neurovähemustest. 15-20% inimestest kuulub neurovähemuste kogukonda, kuna neil on näiteks aktiivsus-tähelepanuhäire, düsleksia või nad on autistid. Uuringud on näidanud, et kui nende inimeste jaoks on töö sotsiaalne ja füüsiline keskkond optimaalne, siis tõuseb mitte ainult kõigi töö rahulolu, vaid ka ettevõte väärtus.

Loeng katab järgmised teemad:

 • Mida tähendab “neuromitmekesisus”? Kes on “neurovähemused”?
 • Mis märgid võivad viidata erinevustele?
 • Kuidas toetada kolleegi, kelle aju toimib teisiti?

Occupational balance

Duration: 60-90 minutes

A talk for adults with a focus on occupational balance – (simply put) a routine that supports one’s health and wellbeing. A person may experience anxiety, exhaustion and dissatisfaction in their work and/or personal life due to occupational imbalance. It is one of the most significant challenges of the modern life.

The talk covers the following topics:

 • What is occupational balance and what may indicate imbalance?
 • What is the importance of occupational balance?
 • How to achieve and maintain it?
 • Practical suggestions to assess one’s occupational balance and introduce change.

The 90-minute talk will include practical exercises for the participants.

Neurodiversity in the workplace

Duration: 60 minutes

A talk for companies who aim to improve their awareness about neurodiversity. 15-20% of the population are neurodivergents because they may have attention deficit hyperactivity disorder, dyslexia or be autistic. Research has shown that if the social and physical work environment is optimal for these people, everyone’s work satisfaction, as well as company’s value increases.

The talk covers the following topics:

 • What does “neurodiversity” mean? Who are “neurodivergents”?
 • What signs might indicate neurodivergence?
 • How to support a colleague whose brain functions differently?

Foto: Kretel Kuusk